Shirasagi (TV)

trans. White Heron
NET (TV Asahi) "Kaiki roman gekijou (TV series)", 1969.10.18, 56 mins. (including commercial films)

Writer: Nishizawa Yuuko
Cast: Kitahara Sanae
Yamamoto Kouichi
Washio Machiko
Takatsu Sumio
Aono Hirayoshi
Azuma Emiko
Hamada Torahiko


Your Rate: