Kaidan ari jigoku (TV)

trans. Ghost Story of Doodlebug
NET (TV Asahi) "Kaiki roman gekijou (TV series)", 1969.11.29, 56 mins. (including commercial films)

Cast: Yumi Keiko
Tsuyuguchi Shigeru
Okajima Tsuyako
Sebata Kayoko
Hatano Hiroshi
Kanbe Hyousuke
Matsushima Shin'ichi
Ebie Kan


Your Rate: